Hoppa till huvudinnehåll

Sektorsinitiativ och tillämpade AI-projekt

Bridge

AI Sveriges sektorsinitiativ är ett sätt för organisationer från både privat och offentlig sektor att gå samman för att tackla några av de stora utmaningar där AI har potential att vara en viktig del av lösningarna.

Den digitala assistenten

Läs mer

Energi

Läs mer

Hälso- och sjukvård

Läs mer

Kommuner & civilsamhälle

Läs mer

Med artificiell intelligens får vi tillgång till kraftfulla verktyg för samhällsförändring. AI Sweden vill engagera sig i utmaningar där inte en enda aktör ensam kan lösa hela problemet. Det är därför AI Sweden tillsammans med partners leder tre sektorsinitiativ som är centrala för vårt samhälle framåt.

För att bana väg för AI som en naturlig del av det svenska hälsovårdssystemet, landets 290 kommuner, och energisystemet, har dessa tre områden valts ut som AI Swedens första sektorsinitiativ. Under 2023 startade vi ett annat initiativ: en gemensam digital assistent för den offentliga sektorn. De fungerar som plattformar där intressenter kan gå samman för att utforska hur AI bäst används, utveckla både kärnteknologi och specifika implementeringar och bygga kunskap kring bästa praxis och vad som behöver utforskas vidare.

Frågor om våra sektorsinitiativ och projekt?

Hälso- och sjukvård

Informationsdriven vård stöder svensk sjuk- och hälsovård att utveckla AI-lösningar. Målet är att erbjuda mer informationsdriven, personlig och skalbar vård.

Close-up of holding hands, hospital setting
Kraftsamling

AI för kommuner och civilsamhället

Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhället är en fyraårig satsning tillsammans med Vinnova för ett skräddarsytt stöd för att få Sveriges kommuner och civilsamhälle att komma igång med AI.

Energi

Energi fokuserar på användning av AI i det svenska energisystemet. Detta initiativ syftar till att uppnå en mer hållbar och effektiv energiförsörjning.

Energy project
A woman standing by a desk in fromt of her computer
 

Bild: AI-genererad via Midjourney

Den digitala assistenten

AI Sweden med partners utvecklar en gemensam digital assistent för offentlig sektor som bygger på AI-teknik. Målet är att underlätta textbaserade arbetsuppgifter för att frigöra tid för mer meningsfulla och mellanmänskliga uppgifter.

Alla pågående projekt

DeployAi logo on a turquoise background

DeployAI

Projektet DeployAI ska bygga, driftsätta och lansera en fullt operativ AI-on-demand-plattform (AIoDP) som främjar pålitliga, etiska och transparenta europeiska AI-lösningar för användning inom...
Photo in black and white of trucks on a parking lot seen from above

FormAI

FormAI utforskar användningen av generativ AI i kombination med formell verifiering för att utveckla säker och pålitlig programvara inom fordonsområdet.
Photo of a large amounts of text documents laying on a table, seen from above. AI-generated

TrustLLM

TrustLLM kommer att utveckla europeiska stora språkmodeller (LLM) i en aldrig tidigare skådad skala, tränade på den största textmängden hittills inom europeisk AI, som täcker en rad...
Cars connected as an illustration of federated fleet learning

Federated Fleet Learning

Som ett resultat av att regler och lagar kring datadelning, säkerhet och lagring förändras, förväntas nuvarande metoder för modellträning att stå inför ökade utmaningar. Målet med detta projekt är att...
an icon showing a shield with incoming arrow, AI in the center and threat being dissolved into stars

LeakPro: Läckage och risköversyn av maskininlärningsmodeller

Flera undersökningar har belyst möjligheten att extrahera data från tränade maskininlärningsmodeller. Dessa exempel utförs dock vanligtvis under idealistiska förhållanden och det är oklart om risken...
Three young professionals in a meeting

AI for Impact: Uppmaning till sociala entreprenörer och icke vinstdrivande organisationer

AI Sweden driver med finansiering från Google.org projektet AI for Impact som ska stärka svenska sociala entreprenörer och icke vinstdrivande organisationer som verkar för social hållbarhet. Under...
A leaf forest with grass

AI for a deep green transition

Hur kan AI påskynda den gröna omställningen? AI Sverige går samman med WWF Sverige för att utforska detta.
A woman standing by a desk in fromt of her computer

En gemensam digital assistent för offentlig sektor

AI Sweden med partners utvecklar en digital assistent för offentlig sektor som bygger på AI-teknik. Målet är att underlätta textbaserade arbetsuppgifter för att frigöra tid för mer meningsfulla och...
An illustrative composition featuring multiple screens arranged in a circular formation, radiating light from the center

Multimodal språkmodell

Nu tar AI Swedens språkteam nästa stora steg genom att starta utvecklingen av Sveriges första stora multimodala språkmodell. Den nya modellen förväntas, precis som GPT-SW3, bli en viktig nationell...
Scrabble tiles tumbling in the air, each spelling out the letters and symbols of GPT-SW3

GPT-SW3

AI Sweden, tillsammans med RISE och WASP WARA Media & Language, utvecklar en storskalig generativ språkmodell för de nordiska språken, främst svenska.
Precision forestry project

Precisionsskogsbruk

Konceptet med precisionsskogsbruk innebär användning av högupplöst data för att fatta precisa beslut baserat på data från digitala tvillingar av skogar på träd-nivå. Målet med projektet är att...
Federated Learning In Banking

Federerad maskininlärning i banksektorn

Penningtvätt utgör ett betydande samhällshot eftersom det möjliggör för brottslingar att utnyttja illegala medel, underminerar allmänhetens förtroende och skadar det finansiella systemet. För att...

Interdisciplinary expert pool for NLU

Detta projekt syftar till att etablera och testa en ny form av tvärvetenskapligt samarbete för att accelerera tillämpad AI inom ramen för AI-driven språkteknologi: Den tvärvetenskapliga expertpoolen...
Digital Forensics Sweden Project

Digital Forensics Sweden

AI Sweden samarbetar med nätverket Digital Forensics Sweden för att undersöka hur AI kan användas inom digital forensik.
GPT-SW3 graphic showing input by public sector, industry, startups and academia

GPT-SW3 valideringsprojekt

Kan en storskalig svensk generativ språkmodell sänka tröskeln för att använda avancerade språkmodeller för att lösa textbearbetningsuppgifter inom en mängd olika sektorer och användarfall?
A satellite seen in space looking down towards earth

SpaceEdge 2

Trenden med megasatellitkonstellationer med avancerade sensorer som producerar enorma mängder data håller för närvarande på att förändra rymdindustrin. Dessa konstellationer kommer att kräva...

Tidigare projekt

An image displaying predicted cloud thickness

Swedish Space Data Lab 2.0

National Space Data Lab 2.0 (SDL2.0) är ett samarbetsprojekt lett av AI Sweden, RISE, Luleå tekniska universitet (LTU) och Sveriges nationella rymdstyrelse (Rymdstyrelsen), och finansierat av den...
An image displaying satellites in space above earth

SpaceEdge

SpaceEdge är världens första öppna testbädd för utveckling av rymdappar med möjlighet för utvecklare att ladda upp sina appar till SpaceCloud i omloppsbana.
A picture of hands applying white chalk

Data Readiness Lab

Data Readiness Lab erbjuder en samarbetsmiljö och bidrar med kompetenser, verktyg, ramverk och resurser för att öka dataförberedelse och datamognad bland aktörer inom både offentlig och privat sektor.
DataRätt InnoVation (DRIV) projekt

DataRätt InnoVation (DRIV) 2021-2023

Projektet DataRätt Innovation (DRIV) har haft som målsättning att skapa förutsättningar för att på ett effektivt och korrekt sätt hantera juridiska frågor som aktualiseras i forsknings- och...
Base platform for data processing and analysis project

Basplattform för databearbetning och analys

AI Sweden, Statistics Sweden och Örebro universitet skapar en basplattform för databearbetning och analys. Målet är att accelerera etableringen av nya data-labbar där olika aktörer kan samarbeta och...
AI-satsning för västsvenska små och medelstora företag

AI-satsning för västsvenska små och medelstora företag

Hur kan mindre företag använda AI för att skapa bättre affärer? Oavsett vilken sorts företag du arbetar i - producerande företag och tjänsteföretag - finns det stor nytta att hämta i att börja...
A picture showing a close-up from a meeting room with a computer and hands

AI Ethics Lab

Syftet med det svenska AI Ethics Lab är att ge vägledning och stöd i implementeringen av etik i AI-utveckling.
four interested and happy children in a forest setting looking at something on the ground

AI och barn

När vi använder och utvecklar AI-lösningar måste vi överväga barns rättigheter för att skydda och stödja våra yngsta medborgare. Som en av 15 utvalda piloter globalt, samarbetar tre svenska kommuner...
A picture with long exposure showing lights from cars driving at night in a city scape

AI Driven Mobilitet

Pilotprojektet 'AI-driven mobilitet' fungerar som en dedikerad komponent för att accelerera användningen av AI bland olika aktörer i det svenska mobilitetsekosystemet.
Regulatory Pilot Testbed Project

Regulatorisk Pilot Testbädd

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) startade Regulatorisk Pilot Testbädd tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Halland och AI Sweden. Projektet fokuserade på rättslig vägledning i...
A group of people sitting by a campfire at night with tents in background

Testbädd för Federerad Inlärning

Federerad inlärning är ett nytt sätt att arbeta med maskininlärning som har potential att tillåta användning av känslig data samtidigt som man följer lagkrav. AI Sweden arbetar tillsammans med...
An image showing beautiful snowy mountain tops and a semi frozen lake

AI i klimatets tjänst

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och våra samhällen behöver brådskande anpassa sig. Samtidigt är artificiell intelligens (AI) ett av de främsta verktygen för exponentiellt...
Landscape image of a lake and red Swedish houses

Svenska Språkdata Labbet

En genomtänkt grund för Naturlig Språkbehandling (NLP) är en av hörnstenarna för framgångsrika AI-applikationer. NLP är ett av AI Swedens strategiska områden, och Svenska Språkdata Labbet var det...
Satellite image taken above Sweden

Swedish Space Data Lab 1.0

Målet med Swedish Space Data Lab är att öka användningen av data från rymden för samhällets och industrins utveckling och för planetens bästa. Swedish Space Data Lab är ett samarbetsprojekt mellan AI...
Picture showing a model of an organ

SCAPIS AI platform

SCAPIS AI platform syftar till att skapa en säker forskningsmiljö med tillgång till relevant infrastruktur, verktyg och processer för AI-utveckling, initialt på grundval av bilddata från SCAPIS.
A picture of a white car with a man loading the trunk with blue boxes

VAMLAV

För många AI-system finns det en hög efterfrågan på bra datamängder för datorseende. Det finns endast ett fåtal datamängder på marknaden idag som är gratis och öppna. Syftet med VAMLAV-projektet -...
A person sitting on a park bench reading a newspaper

AI Innovation för Medieindustrin

Medieindustrin och AI är ett pilotprojekt avsett att initiera samarbete mellan medieorganisationer, AI Sweden, och innovationsplattformen Medier & demokrati. Målet är att etablera och accelerera AI...
One caregiver and a care taker smiling and talking by the bed

Svenska Medicinska Språkdata-labbet

En omfattande mängd medicinsk textdata produceras inom svensk sjukvård, tandvård och life science-sektor. Svenska Medicinska Språkdata-labbet siktar på att utveckla språkmodeller för medicinska...
a light coloured car pictured from above driving through a forest

Road Data Lab

Det finns många olika intressenter på vägarna. Många av dem samlar in stora mängder data för olika ändamål, såsom autonom körning, kartor och navigering, tidtabeller för kollektivtrafik, underhåll och...
flying birds, a high cliff by the sea and in the background a red wooden house

Baltic Seabird Hackaton

Sillgrisslor återvänder till samma klippavsats på Stora Karlsö, utanför Gotland varje vår, för att lägga ägg och uppfostra sina kycklingar. I år filmades de under sina vår månader och det omfattande...
A satellite approaching the viewer, captured from an aerial perspective, with a backdrop of blue sky and clouds below

Space Data Hackathon

En av de största utmaningarna när det kommer till rymddataanalys är moln ocklusion, vilket innebär att områden på bilderna är helt eller delvis täckta av moln och försvårar analysen. Genom att rensa...
People around a table working with their computers

Utmaning med bildtagning av Adipocytceller

Under november 2020 utmanade AI Sweden och AstraZeneca AI-gemenskapen att lösa problemet med att märka cellbilder utan att behöva använda giftig förbehandling av cellkulturer. Uppgiften var att...
Language Models for Swedish Authorities project

Språkmodeller för svenska myndigheter

Projektet utvecklar storskaliga språkmodeller för den svenska offentliga sektorn, vilket möjliggör ett antal applikationer med specifik relevans för svenska myndigheter.
Impact Innovation: Prevention 360

Impact Innovation: Prevention 360

Prevention 360 är en förstudie av AI Sweden tillsammans med Nollvision Cancer, Informationsdriven Vård, Prevention Barnfetma och Fokus Patient. Vänligen notera: Detta projekt är avslutat
A tranquil scene capturing a close-up of a serene lake and mountain view, with a dog peacefully lying on a wooden dock in the foreground

SuperLim

SuperLim-projektet utgör en svensk version av den engelska benchmarkingplattformen (Super)GLUE. Den första versionen av ett utvärderingsramverk för svenska språkmodeller har nu släppts med en...

För mer information, kontakta

Johanna Bergman
Johanna Bergman
Director of Strategic Development
+46 (0)73-157 05 09