Hoppa till huvudinnehåll

Bedömning av AI-mognad

Att bygga en organisation som är mogen nog att börja använda AI på ett bra sätt kan verka som en komplex och utmanande uppgift, särskilt för dem som precis börjar sin AI-resa. AI Maturity Assessment är en process utformad för att hjälpa organisationer att utvärdera sina nuvarande AI-förmågor, identifiera luckor och områden för förbättring, och utveckla en färdplan. Det är ett utmärkt sätt för organisationer att få en tydligare förståelse för de förutsättningar som krävs för att lyckas med AI och vilka steg du behöver ta för att avancera till nästa nivå. Mognadsbedömningen ingår i AI Swedens partnererbjudande.

AI Maturity Assessment

Vad hjälper bedömningsprocessen med?

Bedömningsprocessen ger en omfattande utvärdering av organisationens nuvarande AI-förmågor och identifierar specifika områden för förbättring. Detta hjälper organisationen att prioritera sina AI-initiativ och investeringar och fokusera på de områden som kommer att ha störst effekt. Dessutom ger den gemensamma workshopen i slutet av processen en möjlighet för olika delar från hela organisationen att samlas och samordna sitt AI-arbete och samarbeta för att skapa en färdplan för att förbättra organisationens AI-förmågor. Detta bidrar till att skapa samstämmighet och engagemang över hela organisationen och säkerställer att AI-initiativ prioriteras och genomförs effektivt.

Huvudsakliga vinster av bedömningsprocessen

  • Att uppnå en gemensam förståelse för organisationens nuvarande AI-mognad, hjälper till att samordna intressenter och säkerställa att investeringar görs på rätt ställe.
  • Att uppnå bättre samordning av AI-arbetet på tvärs över funktioner och avdelningar, vilket resulterar i förbättrad effektivitet och effekt.
  • Att få konkreta förslag och en konkret färdplan för ökad AI-mognad, baserad på organisationens unika insikter och behov. Detta ger en tydlig väg framåt.
  • Att främja organisatoriskt lärande när medarbetarna exponeras för centrala områden och förutsättningar för AI-mognad, vilket resulterar i förbättrad kunskap i hela organisationen.

Mer än bara ett verktyg

AI Maturity Assessment är en trestegsprocess som består av bedömning, analys och workshop.

1. Bedömning
Det första steget, bedömningen, innebär att man använder ett enkätverktyg för att genomföra en omfattande utvärdering av organisationens nuvarande AI-förmågor. Utvärderingen består av en undersökning som är utformad för att identifiera organisationens styrkor, svagheter och förbättringsområden i förhållande till de fungerande arbetssätt som identifierats genom studier av framgångsrika AI-organisationer.

2. Analys
I det andra steget, analysen, analyseras och tolkas resultaten av bedömningenfasen av experter från AI Sweden. Denna analys innebär att man identifiera trender, mönster och insikter i enkätsvaren, och jämföra organisationens AI-förmågor med branschen.

Image
AI maturity level

3. Workshop
Slutligen, i det tredje steget, workshopen, presenteras resultaten av bedömningen och analysen för en grupp deltagare från organisationen i en gemensam workshop. Den ger deltagarna möjlighet att diskutera och validera bedömningsresultaten, dela insikter och perspektiv och samarbeta för att skapa en färdplan för att förbättra organisationens AI-förmågor. Färdplanen innehåller specifika åtgärder och initiativ som organisationen kan vidta för att förbättra sin AI-mognad och avancera till nästa nivå av AI-mognad.

what is ai maturity

Vad är AI-mognad?

AI-mognad avser en organisations nivå av förmåga i att använda AI-teknik och tillämpningar. Den tar hänsyn till olika faktorer som en organisations strategi, datainfrastruktur, teknikplattformar, medarbetare, och styrningsprocesser, bland annat.

AI-mognad handlar om hur mycket en organisation vet om AI och hur bra de använder det i sina verksamheter. En organisations mognadsnivå kan utvärderas på en skala, som sträcker sig från grundläggande användning av AI till mer avancerad och integrerad användning av AI i hela organisationen. Detta illustreras nedan i de fem mognadsstegen.

Image
AI maturity ladder

Varför är AI mognad viktigt?

Enligt forskning är nio av tio företag överens om att AI är en viktig affärsmöjlighet. Men bara ett fåtal företag kan förverkliga värdet med tekniken. Sju av tio företag rapporterar minimal eller ingen effekt av sina AI-projekt hittills. Bland de 90% av företagen som har gjort vissa investeringar i AI, rapporterar mindre än två av fem affärsframgångar från AI de senaste tre åren.

Image
AI assesment tool survey

 

Källa: S. Ransbotham, S. Khodabandeh, R. Fehling, B. LaFountain, D. Kiron, “Winning With AI,” MIT Sloan Management Review and Boston Consulting Group, October 2019

Varför är det så?

En av anledningarna till detta är att företag tenderar att behandla AI som ytterligare en teknik i raden av många. Men AI skiljer sig när det gäller utveckling, drift och underhåll, jämfört med annan digital teknik, och detta innebär nya utmaningar för dem som för första gången går sig in i AI-världen.

Dessutom står organisationer inför organisatoriska, kulturella och kunskapsrelaterade utmaningar när de börjar använda AI. Att skapa värde med AI kräver därför en viss nivå av organisatorisk transformation och nya arbetssätt för att verkligen kunna utnyttja möjligheterna med denna teknik.

Vad kan göras?

Bedömningsprocessen ger värdefulla insikter i en organisations beredskap för AI, inklusive deras datainfrastruktur, teknikplattformar, talangförmågor och styrningsprocesser. Genom att identifiera luckor i dessa områden kan organisationer prioritera investeringar i teknik, talangutveckling och styrningsstrukturer som stödjer AI-adoption och integration.

Dessutom tvingar bedömningsprocessen organisationer att granska sin befintliga kultur och identifiera eventuella hinder för AI-adoption, som till exempel motstånd mot förändring, rädsla för automatisering eller brist på datadrivna beslut. Genom att förstå och ta itu med dessa kulturella utmaningar kan organisationer skapa en mer stödjande och samarbetsinriktad miljö för AI-innovation och transformation.

Tid och ansträngning

Att genomföra en mognadsmätning är en relativt liten investering i tid och ansträngning från organisationen sett i relation till de potentiella fördelarna. När det gäller timmar kräver processen ungefär 80 timmars deltagande, med två personer som deltar i planeringen, runt 60 personer som svarar på enkäten och runt 15 personer som deltar i workshopen. Arbetet är utformat för att vara hanterbar och flexibelt, vilket ger organisationer möjlighet att göra framsteg i en takt som passar deras behov och prioriteringar. Hela processen, som inkluderar aktiviteter såsom utvärdering och workshopsessioner, tar vanligtvis ungefär 6 veckor att slutföra.

Image
AI assesment tool timeline

Utbildning i AI Maturity Assessment

Utöver den expertledda mognadsmätningen erbjuder vi också en möjlighet för partnerorganisationer att utbilda personer att bli certifierade för att kunna leda processen utan externt stöd. Det innebär att man efter att ha slutfört utbildningen kommer att ha de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att genomföra interna AI-mognadsbedömningar.

Att ha den kompetensen internt ger flera fördelar. Genom att genomföra bedömningar internt kan du skräddarsy utvärderingsprocessen för de specifika behoven hos varje avdelning och få mer detaljerade insikter i deras styrkor, svagheter och förbättringsområden. Detta är särskilt fördelaktigt för större organisationer som kanske vill bedöma flera avdelningar separat. Dessutom kan en intern bedömare underlätta implementeringen av rekommendationerna från bedömningarna, vilket säkerställer en smidigare och mer effektiv transformationsprocess.

Utbildningsprogrammet är utformat för att ge omfattande kunskap och praktiska verktyg för att bedöma AI-mognad, inklusive användning av AI Maturity Assessment-verktyget och facilitering av workshopen.

Med en intern bedömare kommer din organisation att få en konkurrensfördel när det gäller AI-mognad, samt möjligheten att kontinuerligt övervaka och förbättra AI-förmågorna i olika delar av organisationen.

Ambassadör

I mognadsbedömningarna som AI Sweden faciliterar, väljs en ambassadör från organisationen att fungera som projektledare. Ambassadören får introduktionsutbildning om planeringen och teorin kring processen, vilket gör att personen kan leda bedömningen internt och svara på frågor från deltagarna. Ambassadören övervakar även resultaten efter bedömningen och säkerställer att organisationen följer färdplanen och gör framsteg enligt plan.

Ambassadörsutbildningen kan senare byggas på, vilket gör det möjligt för ambassadören att bli en certifierad AI-bedömare. Detta innebär att efter att ha slutfört bedömningsprocessen är ambassadören redan halvvägs till att bli en certifierad AI-bedömare, och en ovärderlig resurs för organisationen.

Bakgrund

AI Maturity Assessment-verktyget utvecklades av AI-konsultföretaget AppliedAI i samarbete med ledande AI-experter och utövare. För att utveckla verktyget använde Applied AI en rigorös process som inkluderade insamling och analys av data från över hundra organisationer om deras förmågor i relation till AI.

Applied AI har fortsatt att förbättra verktyget baserat på feedback från kunder och de senaste trenderna och insikterna inom AI-området, för att säkerställa att det fortsätter att vara en värdefull och effektiv resurs för organisationer som strävar efter att förbättra sina AI-förmågor och uppnå sina strategiska mål.

Resurser

För att få en känsla för hela AI Maturity Assessment-verktyget – från att öppna ett konto och ställa in allting till en översikt över rapporten – prova på appliedAI:s demo för lärandemiljö. Observera, detta är bara en demo och inte det fullständiga bedömningsverktyget. Om du bestämmer dig för att göra en fullständig bedömning tillsammans med AI Sweden, görs detta på en annan plattform.

→ AppliedAI bedömningsverktyg demo

Alternativt, om du vill förstå hur verktyget är utformat och vilka frågor deltagarna kommer att bli ombedda att svara på, titta på denna demo-undersökning. Återigen, även detta är bara en demo, inte det faktiska bedömningsverktyget.

AppliedAI bedömningsundersökning demo

För mer information, kontakta

Jonatan Permert
Jonatan Permert
AI Transformation Strategist
+46 (0)73-972 59 14