Hoppa till huvudinnehåll

AI Sweden - Riktlinjer

Bakgrund

AI Sweden, det svenska nationella centret för tillämpad artificiell intelligens, har uppdraget att accelerera användningen av AI till fördel för vårt samhälle, vår konkurrenskraft och för alla som bor i Sverige.

AI Sweden bygger på omfattande samarbete och existerar tillsammans med och för sina partners. Att delta i AI-ekosystemet genom AI Sweden kräver samarbete med integritet, objektivitet och konfidentialitet där det är nödvändigt.

Dessa riktlinjer lägger grunden för samarbete på AI Sweden och har utvecklats med avsikten att ge vägledning om hur man säkerställer god kvalitet, transparens och förtroende i verksamheten. Genom att följa dessa riktlinjer hoppas vi bidra till att bygga ett ekosystem där alla känner sig trygga och trivs tillsammans.

Tillämplighet

Riktlinjerna gäller för all interaktion, samarbete, kommunikation och aktiviteter direkt relaterade till AI Sweden och bör följas av alla AI Swedens partners (inklusive dess anställda, praktikanter, traineer, klienter eller inbjudna besökare av sagd partner) och AI Swedens kärnteam (inklusive praktikanter, traineer, studenter eller konsulter).

Riktlinjerna

Riktlinjerna baseras på principerna för Global Compact från FN och består av följande punkter

  1. Vår samarbetsmiljö präglas av uppmuntran och respekt mellan AI Swedens och partners teammedlemmar, praktikanter, konsulter, forskare, studenter och andra engagerade kompetenser.
  2. Vi strävar efter att dela kunskap och andra resultat genererade från våra aktiviteter så öppet som möjligt.
  3. Alla engagerade individer ska ha föreningsfrihet.
  4. Allt arbete som utförs i relation till någon aktivitet eller samarbetsprojekt på AI Sweden ska utföras med respekt för rimliga arbetsförhållanden.
  5. Våra aktiviteter genomförs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, med respekt för integritet, privatliv, transparens och säkerhet.
  6. Våra aktiviteter genomförs med respekt för hållbarhet och miljöansvar.
  7. Ingen diskriminering, trakasserier, mobbning eller vedergällning tolereras.
  8. Vi arbetar mot korruption i alla former, och eventuella intressekonflikter bör öppet deklareras.

Rapportering

Alla som engagerar sig i AI Sweden kan vända sig till en kontaktperson på AI Sweden för att rapportera om de misstänker överträdelser av dessa riktlinjer eller brott mot lagen. Alla som uppmanas att sluta med ett visst beteende i strid med dessa riktlinjer av någon medlem i AI Sweden förväntas följa en sådan begäran omedelbart.