Hoppa till huvudinnehåll

Kunskapsdelning mellan Kanada och Sverige stärker vårdens användning av AI

måndag, juni 24, 2024

Ha en tydlig bild av hur AI ska skapa värde. Planera för driftsättning redan på prototypstadiet. Jobba nära verksamheten i utvecklingsarbetet. Det har varit några av framgångsfaktorerna för Unity Health Torontos lyckade implementeringar av AI på sina sjukhus.

I en serie webbinarier har Muhammad Mamdani, vice president, Data Science och Advanced Analytics på Unity Health Toronto, och hans kollegor under våren delat med sig av sina erfarenheter till svenska regioner. Och nyligen besökte en delegation från Kanada Sverige för att hämta med svenska erfarenheter hem:

– Jag tror att det finns enorm potential i samarbete mellan Sverige och Kanada. Vi har liknande värderingar och är inte bara nyfikna på vad som går att göra, utan också väldigt praktiskt inriktade på att faktiskt få saker att hända, säger Muhammad Mamdani.

Ni har alla komponenter för att bli världsledande inom att tillämpa AI i hälso- och sjukvård i Sverige. Ni behöver bara binda samman allt och få infrastrukturen för drift på plats för att sätta era modeller i produktion.

Muhammad Mamdani,
Vice-president of Data Science and Advanced Analytics på Unity Health Toronto

Muhammad Mamdani at Karolinska University Hospital in June 2024

Muhammad Mamdani deltog i en panel vid EUHA Symposium - "Rethinking Healthcare Systems", som hölls på Karolinska Universitetssjukhuset.

Unity Healths AI-team har implementerat över 50 AI-modeller på tre sjukhus, vilket gör dem till världsledande i sitt slag. AI är ett av sjukhusnätverkets tre strategiska områden och är väl förankrat i sjukhusets ledning.

I förra veckan tog AI Sweden emot en delegation från Unity Health Toronto i Sverige. Besöket är en del av det samarbete som inleddes mellan AI Sweden och Unity Health Toronto hösten 2023. Under veckan genomfördes flera möten med svenska sjukhus och regioner. Besöken omfattade även möten med två innovationsekosystem i Göteborg och Stockholm – AstraZeneca med besök på GoCo Health Innovation City samt KI Science Park och KI Innovations.

A group of people from Unity Health Toronto, Region Skåne and Skåne University Hospital at AI Sweden's Gothenburg office

Delegationen från Unity Health Toronto träffade representanter från flera svenska sjukhus och regioner. På bilden tillsammans med representanter från Region Skåne och Skånes universitetssjukhus på AI Swedens kontor i Göteborg.

The delegation met with AstraZeneca and gave a presentation followed by discussions at GoCo Health Innovation City in Gothenburg.

Delegationen träffade AstraZeneca och gav en presentation med efterföljande diskussioner på GoCo Health Innovation City i Göteborg.

– Att lära av dem som globalt ligger längst fram när det gäller AI-användning är ett avgörande sätt att hämta hem värdefull kunskap till Sverige. Unity Health har delat med sig av sin kunskap och sina erfarenheter i en serie webbinarier under våren. Deras besök här var ett sätt att fördjupa de diskussionerna, och låta dem hämta hem svenska erfarenheter till Kanada, säger Lorna Bartram, Transformation Strategist - Healthcare på AI Sweden.

Under veckan identifierades flera potentiella framtida samarbetsområden - till exempel AI kopplat till både produktions- och resursoptimering. Områdena speglar den pågående situationen i Sverige, med hårt ansträngd ekonomi för regionerna och utmaningar med framtida kompetensförsörjning av medarbetare.

A meetingroom with yellow walls and beige curtains, a group of people around a conference table listening to a man presenting

Markus Lingman, strateg på Region Halland, diskuterade potentiella samarbeten med delegationen och ett team från Region Halland samt Högskolan i Halmstad. Till höger i bild: Annemieke Ålenius, senior rådgivare till generaldirektören på eHälsomyndigheten
deltog också i mötena.

A group of people in a meeting room with yellow walls and wooden table, viewing a presentation on a big screen

Magnus Kjellberg, föreståndare AI Competence Center vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillsammans med kollegor från Västra Götalandsregionen, träffade också Unity Health Toronto för att diskutera pågående AI-projekt och samarbetsområden.

– Det finns några väldigt praktiskt inriktade projekt som skulle vara bra startpunkter, eftersom de också skulle kunna göra stor skillnad. Ett par av dem är redan identifierade. Till exempel bygga lösningar som kan hantera att patienter inte dyker upp till sina bokade tider, säger Muhammad Mamdani.

Något som lyftes fram flera gånger var vikten av att ta sig an något som är relativt snabbt genomförbart, där det finns ett uttalat behov och det blir en synlig effekt i verksamheten.

– Det är viktigt att fokusera på den typen av projekt som går att realisera ganska snabbt. Sen finns det andra projekt, för den kliniska verksamheten, som på ett mer genomgripande sätt kan påverka vården som patienterna får. De ligger lite längre in i framtiden, men kan få oerhört stora konsekvenser för den vårdverksamhet vi bedriver, säger Muhammad Mamdani. 

Fokus på värdeskapande tillämpningar

Juulia Suvilehto, data scientist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är en av representanterna för svensk sjukvård som deltagit i webbinarierna:

– Det har varit väldigt inspirerande att få ta del av Unity Health Torontos erfarenhet av att utveckla och driftsätta praktiskt användbara data science-lösningar i deras sjukhus. Det har fått oss att tänka på hur vi organiserar vårt interna arbete, hur vi prioriterar våra inkommande projekt, och hur vi bättre kan säkerställa att våra projekt går hela vägen till driftsättning, och inte stannar vid proof-of-concept, säger hon.

Några viktiga lärdomar från Unity Health Toronto

  • Bygg en tydlig process för utvärdering av use case-idéer, med fokus på faktiskt värdeskapande.
  • Prioritera de idéer som har potential att skapa värde, genom att jobba nära slutanvändarna och hela tiden med ett verksamhetsperspektiv.
  • Fokusera på driftsättandet av en ny lösning redan från start – stor skillnad på att utveckla en prototyp och att ha något igång som sjukvårdspersonal kan lita på 24 timmar om dygnet.
  • Bygg därför inte bara en utvecklings- och innovations-organisation, utan också en för produktion och drift.

Att peka på någon enskild lärdom som viktigast låter sig inte göras särskilt enkelt, konstaterar hon:

– Alla tillfällena har haft flera stora aha-upplevelser. Men ska jag välja något är det att de aldrig börjar ett projekt utan att ha utvärderat exakt hur de förväntar sig att nyttan av en lösning ska se ut. Det har inspirerat oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset att vara mer noggranna med att vara explicit med förväntad nytta av projektet redan i mycket tidig fas, säger Juulia Suvilehto.

Johan Åhlén, Chefsarkitekt & Chief Data Officer på Region Skåne, sammanfattar diskussionerna på ett liknande sätt:

– Vi har fått ut ett mycket stort värde genom att lära oss av hur de valt att organisera sig, vilka processer de har, resurser och kompetens, och liknande. För mig är den enskilt  viktigaste lärdomen hur viktigt det är att bygga starka samarbeten både internt och externt med exempelvis akademiska centra och näringslivet, säger han.

Fakta: AI Sweden och Unity Health Toronto

I november 2023 skrev AI Sweden och Unity Health ett letter of intent som lägger grunden för ett samarbete mellan svensk och kanadensisk sjukvård, med fokus på den nytta som artificiell intelligens kan skapa. Det kommer bland annat handla om hur värdefulla tillämpningar identifieras och hur man kan jobba med införande av AI i vården. Arbetet startar under 2024, med uppskalning under 2025.

Unity Health Toronto finansieras med offentliga medel och driver bland annat tre sjukhus och ett långtidsboende i Toronto. I verksamheten finns fler än 50 AI-modeller och andra analysverktyg satta i drift. Verktygen stöttar personalen i både vård och administration, från att övervakning av inlagda patienter till lösningar som förenklar schemaläggningen. Som ett resultat har kvaliteten på vården ökat, samtidigt som arbetsmiljön för personalen också förbättras. Och inte sällan hänger de två aspekterna ihop: Modellen som övervakar inlagda patienter gör det möjligt att fördela ansvaret för patienterna på ett bättre sätt mellan personalen och därmed få en jämnare arbetsbelastning.

– Vi är väldigt tacksamma över hur Unity Health har delat med sig så generöst av praktiska exempel på hur deras team operationaliserar AI-utveckling och införande. Det har varit ett stort engagemang från svenska sjukhus och regioner och vi ser nu fram emot nästa fas där vi börjar identifiera konkreta samarbeten, säger Nina Lahti, Transformation Strategist - Healthcare på AI Sweden.

Tre presentationer

Presentationerna från tre av seminarierna finns tillgängliga att titta på i efterhand, klicka på länkarna för att se på Youtube:

  • Introduction to Unity Health Toronto: Introduction to Unity Health Toronto: En introduktion till hur Unity Health Torontos byggt upp sitt AI-labb, vilka kompetenser och team man rekryterat, vilka resurser man har till sitt förfogande och vilka mål som driver innovationsarbetet.
  • AI Development and Implementation at Unity Health: En beskrivning av flödet från idé till implementerad AI-lösning, hela tiden med fokus på faktiskt värdeskapande i verksamheten.
  • Data Management and Integration at Unity Health: Om det underliggande arbetet med data, vilka utmaningarna är och vilken kompetens som behövs för att skapa förutsättningar för AI-tillämpningar i vården.

AI & sjukvård i AI Sweden Podcast

Vi har samlat våra avsnitt som rör AI inom vården för dig att ta del av. Du får bland annat veta mer om vårt kunskapsutbyte med Unity Health Toronto, hur man kan arbeta med AI på ett systematiskt sätt och hur det är att gå från pilot till drift.

A grid showing 4 different AI Sweden podcast cover images
 

För mer information, kontakta

Nina Lahti
Nina Lahti
AI Transformation Strategist - Healthcare
+46 (0)70-085 69 76
Lorna Bartram
Lorna Bartram
AI Transformation Strategist - Healthcare
+46 (0)70-635 71 01

Bli först med att få veta det senaste om AI-initiativ inom vården, registrera dig för uppdateringar!

Läs vidare:

Blurred images of hospital staff wearing blue and green scrubs, rushing in the corridor
AI har blivit en avgörande teknik inom hälso- och sjukvården, vilket inte minst har visat sig på...
Blurry image from a hospital staff in blue scrubs
På Unity Healths Torontos sjukhus i Kanada används AI bland annat för att övervaka patienter...
My AI
My AI är en plattform designad speciellt för AI-ekosystemet. Ett 'Linkedin för AI'. En plats för att...