Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

Regeringen har slagit fast att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, med syftet att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften. Det finns stor potential för kommuner och civilsamhälle att dra nytta av AI. AI spelar en viktig roll i att öka kvaliteten på välfärden och bidra med samhällsnytta för medborgare inom en rad områden - möjligheterna är mycket stora. För att accelerera användningen av AI hos kommuner och civilsamhälle kraftsamlar därför Vinnova tillsammans med AI Sweden under perioden 2022-2024 för att nå dessa målgrupper.

Bakgrund

Det finns stor potential för kommuner och civilsamhälle att dra nytta av AI. Möjligheterna att skapa nya värden och ökad kvalitet för en bättre välfärd och ökad samhällsnytta är stora. Samtidigt har både kommuner och civilsamhällesorganisationer många gånger begränsade förutsättningar för att starta sin AI-resa. Utmaningar kan finnas gällande begränsade resurser, tillgång till rätt kompetens eller tillräckliga data.

 

Mål med kraftsamlingen

Målet med kraftsamlingen inom AI för kommuner och civilsamhälle är att stimulera och stärka kommuners och civilsamhällets förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med
artificiell intelligens.

Läs mer om kraftsamlingen på Vinnovas hemsida.

 

Ansökan

Vill du ansöka om att ta del av Vinnovas utlysningar för kommuner och civilsamhälle inom AI?

Vinnova kommer under perioden 2022-2024 att genomföra fyra riktade utlysningar där målgrupperna kan söka finansiering för att starta eller skala upp redan pågående AI-projekt. Den första utlysningen - Starta din AI resa - riktar sig till de organisationer som befinner sig i startgroparna för sin AI-resa. Övriga tre utlysningar kommer sedan att lanseras löpande under 2023-2024 och tar sikte på ytterligare en för att starta sin AI-resa, en utlysning kommer handla om gemensamma resurser och lösningar, samt en utlysning som fokuserar på lite mognare och större uppskalningsprojekt inom AI. 

Mer information och villkoren för den första utlysningen ”Starta din AI-resa”.

 

Stöd och support

AI Swedens del i kraftsamlingen handlar om att utgöra ett handfast stöd för målgrupperna, inför och under deras AI-resa. Stödet kommer bland annat bestå av att erbjuda utbildningar, coachning,  skapa forum för samverkan och inspiration. En viktig del av AI Swedens arbete handlar om att skapa förutsättningar för målgrupperna att bygga upp, skala och dela gemensamma resurser för att på så vis dra nytta av varandras lösningar. Vi kommer under projektets gång fylla på med insatser, som exempelvis utbildningar och verktyg av olika slag.

Är du och din organisation eller verksamhet nyfiken på AI och vill hitta inspiration för att komma igång? Ta del av AI Swedens utbildningsutbud som finns tillgängligt redan nu, eller besök My AI för ytterligare utbildningar och use cases. Det är både gratis och enkelt att registrera sig och My AI kommer vara en central plattform för att dela och sprida idéer, ta del av utbildningar, seminarier och workshops. 

Det pågår även andra projekt inom AI Sweden som det går att hitta inspiration i från. Bland annat en satsning på språkmodeller för offentlig sektor. Via AI Swedens och SKRs öppna kommunnätverk går det också att hitta inspiration och dela erfarenheter med andra.

Fakta om Vinnovas utlysningar

Starta er AI-resa
Vinnovas utlysningar sker inom ramen för satsningen Starta er AI-resa, som arbetar för organisatoriskt lärande och praktisk användning av artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle. Vi kommer att ha 20-30 ettåriga pilotprojekt, finansierade genom två likadana utlysningar som är öppna Maj till September 2022 samt under 2023.

Uppskalningsprojekt
Genom Vinnovas utlysning erbjuds finansiellt stöd till AI-lösningar i tidig kommersiell fas som har potential att skala brett inom målgruppen. Utlysningen annonseras under vintern 2022/2023 och stänger våren 2023.

Gemensamma resurser och lösningar
Samarbetsprojekt erbjuds finansiellt stöd, där flera kommuner och/eller civilsamhällesorganisationer går samman för att skapa gemensamt värdefulla resurser och lösningar. Utlysningen planeras vara öppen Oktober 2023 till Januari 2024.

Contact

Strategic Initiative Developer

Rebecka Lönnroth

AI Transformation Strategist

Viktoria Josefsson