Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

DataRätt InnoVation (DRIV)

DRIV ska skapa förutsättningar för att på ett effektivt och korrekt sätt hantera juridiska frågor som aktualiseras i forsknings- och innovationsprojekt (F&I-projekt) inom datadriven innovation.
DataRight InnoVation (DRIV)

Att ha koll på juridiken redan från start och under hela projektets gång är ett måste för att effektivt kunna dela och nyttja data i samverkansprojekt där akademi, offentlig sektor och näringsliv möts och arbetar tillsammans.

Förutom att parterna måste känna till varandras målsättningar och olika behov behöver de även vara överens om förutsättningarna för samarbetet och hur deras projektidé ska tillämpas i praktiken.   

Utmaningar

Idag råder en stor och ofta återkommande osäkerhet i offentligt finansierade F&I-projekt kring de legala förutsättningarna för innovationer och nya lösningar baserade på stora datamängder och AI. En svårtillgänglig lagstiftning och osäkerhet kring hur man ska tillämpa denna, gör att relativt enkla bedömningsfrågor om vad som till exempel är personuppgifter eller inte kan vara väldigt svåra att ta sig förbi. När måste man göra en konsekvens-bedömning enligt GDPR eller inte? Vad är en tillräcklig nivå av anonymisering? Vem eller vilka har rättigheterna till eller ansvaret för datamängderna som vi ska använda?

Brist på legala resurser och grundläggande förståelse för gällande lagstiftning och de frågor som behöver lösas, redan på ansökningsstadiet, skapar en onödig osäkerhet som gör att en innovationsprocess stannar av när projektgruppen förgäves söker svar på frågor som med rätt resurser, kompetens och verktyg hade kunnat lösas relativt enkelt.

Risken är stor att legala utmaningar upptäcks och hanteras för sent i dessa projekt, eller inte alls, vilket minskar möjligheten att nyttja data som annars kanske hade varit tillgänglig såväl som möjligheten att tillämpa ett projektresultat.

English summary of Compliant Data Innovation (DRIV)

Today, there is a large and often recurring uncertainty in publicly funded research and innovation (R&I) projects regarding the legal prerequisites for innovations and new solutions based on large amounts of data and AI.

Relatively simple questions such as “what is personal data or not” can be very difficult to get past. There is a risk that legal issues and challenges are discovered and dealt with too late in these projects, or not at all, which reduces the possibility of using data that might otherwise have been available, as well as the possibility of ultimately applying the project results.

The project's main purpose is to create better conditions for publicly funded R&I projects for data-driven innovation to handle the legal issues and conditions within their projects.

Målgruppen för DRIV

DRIV vänder sig till projektledare, jurister, IT/Tech-experter, dataskyddsansvariga och alla andra som deltar i offentligt finansierade F&I-projekt inom datadriven innovation.

DRIV fokuserar framför allt på projekt inom områdena mobilitet, hälso- och sjukvård och samhällsbyggnad och avgränsar sig till legala förutsättningar inom EU. 

Vill du vara pilotprojekt i DRIV och testa metoden som vi utvecklar på ditt projekt? Hör av dig till oss! johan.felix@chalmersindustriteknik.se

Ändamål

Projektets huvudsakliga syfte och mål är att;

  • Ta reda på vilka legala utmaningar som dessa projekt möter. Vilka arbetssätt är nödvändiga för att hantera dessa frågeställningar? Vilka stödinsatser behövs? Vilka systematiska förändringar måste till?
  • Skapa en metod och ett verktyg för att genom legal riskanalys kopplat till datatillgångarna i projektet identifiera och planera för hur man ska hantera de frågor som man måste ta ställning till.
  • Med kunskapsinsatser som DRIVs seminarieserie stärka den generella kunskapen om juridik hos målgruppen, så att varje projekt kan identifiera och planera för sina egna aktiviteter och behov av ytterligare expertråd. Inspelningar från tidigare seminarium hittar du här.
  • Inspirera till ett arbetssätt där juridik och teknik möts och arbetar tillsammans för att hantera juridiska frågor tidigt och under hela projektets gång.
  • Bedriva omvärldsbevakning och följa arbetet med ny lagstiftning som AI Act, Data Act m.m. som får direkt inverkan på dessa projekt.

Håll utskick i vår eventkalender för kommande DRIV seminarium. Vi fyller löpande på med nya event under 2023. Inspelningar från tidigare seminarium hittar du här.

Vill du bidra till DRIV med dina egna erfarenheter eller du kanske har ett use case där Legal och Tech arbetar bra tillsammans? Hör av dig till oss! helena.theander@ai.se

Inspelning av senaste DRIV seminariet

Förväntade resultat

  • Organisationer som deltar i F&I-projekt har rätt kunskap och verktyg för att lyfta fram och svara på relevanta legala frågor, innan de ansöker om ett projekt och i projektets uppstartsfas.
  • Finansiärer av F&I-projekt kan ställa krav på sökande organisationer att följa gällande regelverk och aktivt välja lämpliga datauppsättningar för varje enskilt projekt. 
  • F&I-projekt levereras i tid och projektresultatet delas och tillämpas som planerat.
  • Integritetsskyddet har stärkts genom en ökad medvetenhet och förståelse för GDPR.  

DRIV startade i oktober 2021, och kommer att pågå fram till och med slutet av 2023. Projektet koordineras av AI Sweden och leds tillsammans med Chalmers Industriteknik och RISE. Andra projektparter är Göteborgs universitet, Lunds universitet, MAQS Advokatbyrå, Advokatfirman Delphi, Västra Götalandsregionen, Stockholmsregionen, Hallandsregionen, Helsingborgs stad, Trafikverket, Patent- och registreringsverket (PRV), NCC och Tyréns.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) deltar i referensgruppen för DRIV och bidrar även i DRIVs seminarieserie med kunskapsdelning om GDPR. Även Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), Vinnova och Trafikverket deltar i referensgruppen för DRIV.      

Kontakt

Head of Operations Data Factory

Helena Theander

Head of Strategic Initiatives, MSc

Johanna Bergman